Precizări referitoare la formatul și conținutul adeverinței care atestă încadrarea unor perioade în condiții de grupa I și/sau a II-a de muncă

0
142

Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

În situaţia în care perioadele
de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în
carnetul de muncă
sau înregistrarea
acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet
, dovada
acestora se poate face cu adeverinţe
eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive
.

Adeverinţele care atestă
încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt
valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile
întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Prin documente verificabile se înţelege:

·   actul administrativ de
nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa
acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de
muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă;

·   contractul individual
de muncă;

·   contractul colectiv de
muncă;

·   decizii interne;

·   act administrativ de
modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;

·   extras din statele de
plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte
documente justificative.

Angajatorii sau orice alţi
deţinători legali de arhive sunt
obligaţi
să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii
Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea
acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora
s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe
I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în
domeniu (art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice).

În situaţia în care, în urma
verificărilor, se constată nerespectarea legislaţiei privind încadrarea în
grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la
baza eliberării adeverinţelor, perioadele
respective sunt
valorificate ca vechime
în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

Adeverinţele prin care se atestă faptul că
în anumite perioade persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă
încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 14
, la normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobate
prin HG 257/2011, numai
pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale
deţinătorilor legali de arhive
.

Adeverinţele întocmite şi
eliberate anterior datei de 24 septembrie 2008, data intrării în vigoare
a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.
590/2008
,
care nu au fost valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, se
utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile
legale de valabilitate
, chiar dacă nu sunt conforme cu
modelul  anexei 14.

Adeverinţele întocmite în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la data de 31 decembrie 2010
, vor putea fi valorificate la
stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de
fond şi formă
prevăzute de acesta.

Model  – Anexa 14 la norme

UNITATEA
…………………………….

C.U.I. ………… /Cod fiscal
……….

Adresa ………., telefon
…………….

Nr. ………../data
………………….

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că
domnul/doamna …………, născut/născută la data de ……… în localitatea
…………., judeţul …….., sectorul …., având codul numeric personal
……….., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la
societatea*) …………, în perioada de la ………. până la ……… .

În perioada de la ……….
până la …………, având meseria/funcţia de ……….., a fost
încadrat/încadrată în grupa**) …………. de muncă, în procent de ……%,
conform nominalizării efectuate prin ………***)

Temeiul juridic al încadrării
în grupa**) ………… de muncă îl reprezintă ………****)

OBSERVAŢII:
……………………………………………….

Menţionăm că prezenta
adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva
societăţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul
în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a
pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga
răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate
la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unităţii,

…………………….

(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)

Direcţia/Serviciul cu atribuţii
salarizare personal

…………………………………………..

(numele, prenumele şi
semnătura)

Întocmit

…………………………………..

(numele, prenumele şi
semnătura)

*) Se completează denumirea
societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

**) Se completează I sau II.

***) Se completează actul
administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului
muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea
locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii
deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării
(proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a
sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de
muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.).

****) Se completează actul
normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001
a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:

– pentru perioada anterioară
datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu
respectarea Instrucţiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care
cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă;- pentru
perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001,
încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului
ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin
ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr.
59/1969, nr. 105/1976 şi nr. 210/1977;

– pentru perioada lucrată după
data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I
şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei
sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru
Protecţia Muncii pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi
categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I
şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie
1990;

– alte acte normative în
vigoare la data respectivă.

OBSERVAŢII: Se va completa cu
precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în
aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu
de completat.

 !!!
La rubrica „OBSERVAȚII”
se pot detalia
toate aspectele
care au existat la momentul respectiv:

·   în ceea ce
privește legătura
dintre meseria/funcția titularului
cu activitatea proriu-zisă și
temeiul juridic de încadrare în grupa I și /sau a II-a de muncă
;

·   cu privire la activitățile
desfășurate în aceleași condiții de muncă cu ceilalti angajați
,
ale căror meserii se regăsesc în actul juridic;

·   privind timpul de realizare
a activității
ce face obiectul încadrării în condiții superioare de muncă;

·   referitoare
la alte particularități care să comfirme că persoana a realizat vechime în
grupe de muncă.  

Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată la anexa 14 se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.

  • informații furnizate de Casa Județeană de Pensii Neamț

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here